Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Wejście do EBOK
Przedmiotem działalności Spółki jest:

1)  PKD 36.00.Z  Pobór, uzdatnianie i dostarczanie  wody;
2)  PKD 37.00.Z  Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;
3)  PKD 38.12.Z  Zbieranie odpadów niebezpiecznych;
4)  PKD 42.21.Z  Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;
5)  PKD 42.99.Z  Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;
6)  PKD 71.12.Z  Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
7)  PKD 71.20.A  Badania i analizy związane z jakością żywności;
8)  PKD 71.20.B  Pozostałe badania i analizy techniczne.