Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Wejście do EBOK
Informacje o działach Zakładu

1. Dyrektor ds. inwestycji
Do zakresu zadań Dyrektora ds. inwestycji nalży całokształt prac związanych ze sprzedażą usług, przygotowania i prowadzenia inwestycji a w szczególności:
  1) nadzór nad postępowaniem przetargowym, udział w przetargach,
  2) nadzór nad przygotowaniem i obsługą procesu inwestycyjnego, w tym dokumentacji przetargowej,
  3) przygotowywanie planów inwestycyjnych,
  4) weryfikacja dokumentacji rozliczeniowej realizowanych zadań i innych dokumentów,
  5) potwierdzanie wykonania zakresu rzeczowego poszczególnych zadań,
  6) utrzymywanie kontaktów z podmiotami zewnętrznymi uczestniczącymi w procesie realizacji zadań,
  7) wyznaczanie kierunków rozwoju poprzez wskazywanie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz wskazywanie zmian w wieloletnich
      planach rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,
  8) współudział w przygotowywaniu dokumentacji przetargowych i udział w pracach komisji.

2. Dział Utrzymania Ruchu
Dział Utrzymania Ruchu prowadzi działalność związaną z zapewnieniem właściwej obsługi eksploatacyjnej wydobycia oraz uzdatniania wody w zakresie zapewnienia ciągłości dostaw wody odpowiedniej jakości, oraz zapewnienie ciągłości oczyszczania ścieków w Sikorzynie poprzez działania prewencyjne, eksploatacyjne i ochronę środowiska przy pomocy następujących wydziałów:
  1) Wydziału Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnej,
  2) Wydziału Stacji Uzdatniania Wody,
  3) Wydziału Mechaniczno-Energetycznego.
Do zakresu zadań Działu Utrzymania Ruchu należy w szczególności:
  1) utrzymanie w ruchu obiektów będących w dyspozycji działu,
  2) określanie potrzeb remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych do realizacji w planach rocznych i wieloletnich Spółki,
  3) organizacja, przygotowanie oraz realizacja prac remontowych i modernizacyjnych systemem gospodarczym,
  4) przyjmowanie i prowadzenie rejestru zleceń na wykonanie robót zewnętrznych,
  5) sporządzanie kosztorysów na przyjmowane roboty,
  6) koordynacja działań służb pogotowia technicznego,
  7) przygotowywanie dokumentacji przetargowej do planowanych remontów i inwestycji,
  8) koordynacja współpracy z Urzędem Dozoru Technicznego.

3. Dział Księgowości
Do zakresu zadań Działu Księgowości należy w szczególności:
  1) prowadzenie ewidencji księgowej na podstawie dowodów księgowych,
  2) prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej obrotu materiałowego wszystkich materiałów i przedmiotów nietrwałych
      Spółki,
  3) prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych - naliczanie odpisów
      amortyzacyjnych,
  4) sporządzanie sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz prowadzenie całości zagadnień gospodarki kasowej,
  5) prowadzenie rachunku kosztów według miejsc ich powstawania i ich rozliczanie,
  6) ewidencjonowanie i rozliczanie kosztów produkcji podstawowej poszczególnych zleceń,
  7) bieżąca analiza kosztów, kont rozrachunków, kont analitycznych i syntetycznych,
  8) sporządzanie rocznych planów finansowych,
  9) sporządzanie danych do opracowania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
10) windykacja należności za pozostałe usługi, obliczanie odsetek,
11) sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowych,
12) prowadzenie elektronicznego przekazu przelewów bankowych,
13) rozliczanie i wycena arkuszy inwentaryzacyjnych,
14) potwierdzanie sald z kontrahentami,
15) prowadzenie rejestru faktur przychodzących,
16) ewidencja i gospodarka drukami ścisłego zarachowania,
17) przechowywanie i archiwizowanie dokumentów finansowo księgowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
      przepisami,
18) prowadzenie spraw związanych z ewidencją wynagrodzeń pracowników wraz z rozliczeniami Zakładu Ubezpieczeń
      Społecznych i Urzędu Skarbowego.

4. Dział Oczyszczalni Ścieków
Do zakresu zadań Działu Oczyszczalni Ścieków należy w szczególności:
  1) całokształt spraw związanych z utrzymaniem wymagań jakościowych w ściekach odprowadzanych do rzeki, określonych
      w pozwoleniu wodno-prawnym,
  2) eksploatacja urządzeń do oczyszczania ścieków zgodnie z instrukcją eksploatacji oczyszczalni ścieków,
  3) udział w odbiorach technicznych urządzeń i obiektów oczyszczalni ścieków realizowanych w ramach inwestycji i remontów,
  4) prowadzenie dokumentacji techniczno-ruchowej oczyszczalni ścieków zgodnie ze zbiorem instrukcji o eksploatacji
      i konserwacji,
  5) współdziałanie w organizowaniu remontów urządzeń, opracowywanie instrukcji przeglądów, remontów maszyn i urządzeń,
  6) kontrola pracy urządzeń poprzez analizę zapisów oraz wyników analiz ścieków i prób technologicznych,
  7) kontrola jakości przyjmowanych ścieków,
  8) prowadzenie spraw związanych z punktem zlewnym ścieków dowożonych,
  9) wprowadzanie i udoskonalanie techniki i technologii oczyszczania ścieków,
10) unieszkodliwianie skratek i osadów ściekowych zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem,
11) prowadzenie pomiarów zużycia mediów technologicznych,
12) prowadzenie kontroli procesu technologicznego oczyszczania ścieków,
13) opracowanie harmonogramu przeglądów maszyn i urządzeń oraz budynków i budowli i jego realizacja,
14) współdziałanie z laboratorium w zakresie eksploatacji oczyszczalni ścieków,
15) realizacja zaleceń organów zewnętrznych,
16) prowadzenie rejestru awarii maszyn, określanie przyczyn ich powstania oraz przeprowadzanie analiz w tym zakresie,
17) przygotowywanie propozycji do rocznych i wieloletnich planów remontów, modernizacji i inwestycji wraz z uzasadnieniem,
18) realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska,
19) rozliczanie zleceń na roboty i usługi.

5. Dział Zbytu
Do zakresu zadań Działu Zbytu należy całokształt spraw związanych ze sprzedażą usług, a w szczególności:
  1) przygotowywanie, zawieranie i realizacja umów z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz
      umów pokrewnych,
  2) dokonywanie terminowej realizacji odczytów wodomierzy,
  3) wystawianie rachunków za świadczone usługi dostawy wody i odbiór ścieków,
  4) kontrola i weryfikacja dostawy wody i odbioru ścieków,
  5) rozliczanie sprzedaży wody i pozostałych usług,
  6) kontrola legalności poborów wody,
  7) prowadzenie kompleksowej gospodarki wodomierzowej wraz z opracowaniem, wdrożeniem i udoskonalaniem zasad doboru
      wodomierzy,
  8) windykacja należności za świadczone przez dział usługi, wysyłanie monitów, naliczanie odsetek,
  9) prowadzenie biura obsługi klientów wraz z prowadzeniem rozliczeń, dokumentacji o klientach i rozpatrywaniem skarg
      i wniosków.

6. Dział Techniczny
Do zakresu zadań Działu Technicznego należy w szczególności:
W zakresie przygotowania dokumentacji technicznej:
  1) wydawanie zapewnień dostawy wody i odbioru ścieków oraz warunków technicznych włączenia do istniejących sieci
      wodociągowo-kanalizacyjnych,
  2) dokonywanie uzgodnień branżowych dokumentacji technicznej,
  3) zbieranie i przygotowanie danych do dokumentów statystycznych z zakresu produkcji wody, odprowadzania ścieków oraz
      infrastruktury technicznej,
  4) uczestniczenie w pracach zespołu uzgodnień Starostwa Powiatowego w Gostyniu,
  5) przygotowanie dokumentacji w celu uzyskania pozwoleń na budowę, pozwoleń wodno-prawnych oraz innych wymaganych
      prawem pozwoleń i decyzji.
W zakresie przygotowania inwestycji, remontów i nadzoru:
  1) opracowanie rocznych i wieloletnich planów remontów, modernizacji i inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych,
  2) wnioskowanie o zabezpieczenie środków na przygotowanie i realizację zadań wynikających z w/w planów,
  3) nadzór nad realizacją zawartych umów,
  4) zlecanie opracowania dokumentacji technicznej na zadania ujęte w planach, ich weryfikacja oraz zapewnienie nadzoru
      autorskiego i inwestorskiego,
  5) zorganizowanie i udział w odbiorach częściowych i końcowych zadań inwestycyjnych i remontów względnie ich elementów,
  6) prowadzenie ewidencji środków trwałych i środków wyposażenia technicznego,
  7) przyjmowanie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na majątek spółki.
W zakresie zamówień:
  1) realizacja zamówień zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi,
  2) współdziałanie z działami w zakresie organizacji i realizacji zamówień,
  3) prowadzenie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia,
  4) opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia we współpracy z działem, którego zamówienie dotyczy,
  5) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia,
  6) nadzorowanie czynności podpisywania umów w zakresie realizowanych zamówień.

7. Laboratorium
Do zakresu zadań Laboratorium należą w szczególności czynności związane z wykonywaniem usług laboratoryjnych na potrzeby Spółki oraz klientów zewnętrznych.
Podstawowy zakres zadań i kompetencji:
  1) pobór próbek,
  2) analiza fizyko-chemiczna wody i ścieków,
  3) współudział w kontrolach gospodarki wodno-ściekowej,
  4) kontrola jakości odprowadzanych ścieków przez zakłady przemysłowe do kanalizacji miejskiej,
  5) zapewnienie jakości wykonywanych usług poprzez doskonalenie systemu jakości,
  6) współpraca z PSSE w zakresie metodyki badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody.

8. Wydział Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnej
Do zakresu zadań Wydziału Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnej należy zapewnienie właściwej ciągłej pracy sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej wraz z obiektami, a w szczególności:
  1) utrzymanie w ruchu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyległymi obiektami, zachowanie ciągłości dostaw wody
      i odbioru ścieków,
  2) świadczenie usług transportowych dysponowanymi środkami transportu,
  3) organizacja, przygotowanie i realizacja robot inwestycyjnych systemem gospodarczym,
  4) organizacja, przygotowanie i realizacja zleceń zewnętrznych w zakresie świadczonych przez dział usług,
  5) składanie potrzeb inwestycyjnych w zakresie modernizacji sieci i obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zakupów
      sprzętowych wynikających z potrzeb działu,
  6) współudział w uzgadnianiu dokumentacji projektowych sieci i obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych,
  7) dokonywanie odbiorów technicznych sieci i przyłączy oraz archiwizacja stworzonych i otrzymanych dokumentów
      odbiorowych,
  8) określanie potrzeb remontowych i modernizacyjnych do realizacji w planach rocznych i wieloletnich Spółki,
  9) przygotowanie dokumentacji przetargowej do planowanych remontów i inwestycji,
10) organizacja zabezpieczenia wykonania robót w ruchu drogowym zgodnie z obowiązującymi przepisami (projekty organizacji
      ruchu).

9. Wydział Stacji Uzdatniania Wody
Do zakresu zadań Wydziału Stacji Uzdatniania Wody należy w szczególności:
  1) pozyskiwanie wody surowej i eksploatacja ujęć wody zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodno-prawnym,
  2) uzdatnianie wody do parametrów zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do
      spożycia przez ludzi,
  3) wtłoczenie uzdatnionej wody w odpowiedniej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem do sieci,
  4) kontrola poszczególnych etapów produkcji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
  5) prawidłowa eksploatacja wszystkich urządzeń technicznych na obiektach produkcji wody,
  6) pobór prób z sieci miejskiej oraz z punktów monitoringowych ustalonych z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną,
  7) wewnętrzny monitoring jakości wody przed i po uzdatnieniu na obiektach produkcji wody,
  8) bilansowanie strat wody uzdatnionej przed i po wtłoczeniu do sieci miejskiej,
  9) przygotowywanie propozycji do rocznych i wieloletnich planów remontów, modernizacji i inwestycji wraz z uzasadnieniem,
10) odpowiedzialność za właściwe zagospodarowanie stref ochronnych ujęć wody, według zatwierdzonego projektu,
11) prawidłowa eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych i automatyki na administrowanych obiektach,
12) przygotowywanie dokumentacji przetargowej do planowanych remontów i inwestycji,
13) rozliczanie zleceń na roboty i usługi.

10. Wydział Mechaniczno-Energetyczny
Do zakresu zadań Wydziału Mechaniczno-Energetycznego należy zabezpieczenie utrzymania ruchu, a w szczególności:
  1) prowadzenie gospodarki maszynami, urządzeniami i środkami transportu,
  2) prowadzenie gospodarki energetycznej i paliwowej w tym materiałów pędnych,
  3) prowadzenie gospodarki remontowej maszyn, urządzeń, sprzętu transportowego oraz budynków,
  4) prowadzenie gospodarki narzędziowej, w tym między innymi: wydawanie narzędzi, dbanie o sprawność narzędzi,
      ewidencja,
  5) prowadzenie dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej maszyn i urządzeń do celów remontowych,
  6) realizacja wewnętrznych i zewnętrznych robót warsztatowych i remontowych,
  7) terminowe rozliczanie zleceń wewnętrznych i zewnętrznych,
  8) wykonywanie bieżącej konserwacji napraw i pomiarów instalacji oraz urządzeń elektroenergetycznych,
  9) kontrola zużycia energii elektrycznej, paliw stałych i płynnych,
10) wykonywanie przeglądów, konserwacji i remontów oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji urządzeń podlegających
      Urzędowi Dozoru Technicznego,
11) prowadzenie ewidencji powstałych awarii maszyn, urządzeń i środków transportowych i dokonywanie analiz po ustaleniu
      przyczyny awarii,
12) przygotowywanie propozycji do rocznych i wieloletnich planów remontów, modernizacji i inwestycji wraz z uzasadnieniem,
13) przygotowywanie dokumentacji przetargowej do planowanych remontów i inwestycji,
14) rozliczanie zleceń na roboty i usługi.

11. Samodzielne Stanowisko ds. technologii i ochrony środowiska
Do zakresu zadań Samodzielnego Stanowiska ds. technologii i ochrony środowiska należy całokształt prac związanych z prawidłowością procesów technologicznych uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków w Sikorzynie i ochrony środowiska na obszarze działania Spółki a w szczególności:
  1) kontrolowanie prawidłowości procesów technologicznych uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sikorzynie,
  2) współpraca z PSSE w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody,
  3) prowadzenie zagadnień formalno-prawnych związanych z odprowadzeniem ścieków przemysłowych do kanalizacji
      sanitarnej,
  4) realizacja zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej,
  5) ustalanie wysokości opłat z tytułu korzystania ze środowiska w zakresie poboru wody i odprowadzania ścieków,
  6) realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska.

12. Samodzielne Stanowisko ds. kadrowych i administracyjnych
Do zakresu zadań Samodzielnego Stanowiska ds. kadrowych i administracyjnych należy w szczególności:
  1) prowadzenie administracji kadrowej Spółki,
  2) koordynacja polityki personalnej,
  3) koordynowanie procesu rekrutacji i selekcji pracowników,
  4) koordynacja szkoleń,
  5) określanie potrzeb socjalnych pracowników i członków rodzin oraz opracowanie w tym zakresie planów ich zaspokajania
      w ramach obowiązującego prawa,
  6) współudział przy sporządzaniu planu zakładowej działalności socjalnej oraz ustalania zasad podziału i wykorzystania
      zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  7) koordynowanie pracy w zakresie sprawnego funkcjonowania sekretariatu Spółki,
  8) przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń, poleceń służbowych,
  9) prowadzenie archiwum zakładowego,
10) całokształt prac związanych z eksploatacją środków i urządzeń biurowych niebędących sprzętem komputerowym.

13. Samodzielne Stanowisko ds. zaopatrzenia i gospodarki magazynowej
Do zakresu zadań Samodzielnego Stanowiska ds. zaopatrzenia i gospodarki magazynowej należy w szczególności:
  1) magazynowanie, obrót i ewidencja obrotu zapasami materiałowymi, opakowaniami, surowcami wtórnymi,
  2) zabezpieczenie dostaw materiałów, maszyn, urządzeń zgodnie z potrzebami Spółki,
  3) współpraca ze wszystkimi działami przy planowaniu i weryfikacji zamówień na materiały,
  4) sporządzanie reklamacji ilościowych, jakościowych i wartościowych w zakresie dostaw materiałów,
  5) organizowanie i koordynowanie pracy w magazynie,
  6) prowadzenie gospodarki złomem i opakowaniami,
  7) prowadzenie zakupów przy zastosowaniu przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych, zgodnie z regulaminem
      wewnętrznym,
  8) identyfikacja i upłynnienie zapasów zbędnych,
  9) sporządzanie okresowych sprawozdań z zakresu gospodarki materiałowej i magazynowej,
10) przestrzeganie normatywów zapasów materiałowych,
11) bieżąca kontrola składowania i konserwacji zapasów magazynowych,
12) bieżąca kontrola ewidencji materiałów magazynowych.