Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Wejście do EBOK
Historia

     Za początki prac związanych z wodociągowaniem Gostynia można uznać rok 1938, kiedy to poznańska firma Jana Kopczyńskiego dokonała pierwszych otworów poszukiwawczych w różnych punktach miasta i najbliższej okolicy a następnie w miejscu uznanym za najkorzystniejsze - przy ówczesnej ulicy Dobramyśl (obecnie E. Bojanowskiego) - odwiercono dwie pierwsze studnie. Dalsze prace przerwała wojna i dopiero w 1961 roku w zachodniej części miasta wykonano studnię nr I, a w 1963 roku studnię nr II, jednak z braku środków prace te przerwano. Obszar ten jednak został uznany za dogodny do budowy ujęcia miejskiego, co zostało uwzględnione w dalszych pracach projektowych, ich realizacja nastąpiła dopiero w latach 1978-1982.
     Po wielu latach prób uregulowania gospodarki wodno-ściekowej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu powstał Wydział Wodociągów i Kanalizacji. Stało się to po przekazaniu przez władze miasta istniejących ujęć i sieci, a dokładnie w dniu 14 października 1974 roku. Pierwszym kierownikiem został Marek Szymański. W tym czasie wykonano kolejne studnie a w 1976 roku, na bazie wcześniej zbudowanego ujęcia, zapoczątkowano budowę stacji uzdatniania wody. Jej eksploatację rozpoczęto w 1981 roku. Równocześnie trwała budowa pierwszej w ówczesnym województwie leszczyńskim, nowoczesnej oczyszczalni ścieków, którą oddano do użytku w październiku 1983 roku. Nieustannie trwała też rozbudowa sieci wodociągowej. W 1982 roku dla liczącego wówczas ok. 15 tys. mieszkańców Gostynia wyprodukowano 865.100 m3 wody, trzy lata później już 1.137.147 m3.
     Wraz z rozbudową infrastruktury nastąpiły zmiany w organizacji zakładu. 1 stycznia 1976 roku Wydział Wodociągów i Kanalizacji przeszedł do WPGMiK - Oddział Wodociągów Kanalizacji i Robót Inżynieryjnych w Lesznie - Zakład w Gostyniu. Kierownikiem zakładu został Zenon Cichocki, a następnie Czesław Śpikowski. Kolejnym etapem istnienia gostyńskich wodociągów była przynależność do Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie. Początkowo Zakładem kierował Czesław Śpikowski, później Marek Szymański. Jednak już 1 stycznia 1992 roku WPWiK zostało podzielone i oddział gostyński został Zakładem Budżetowym a Marek Szymański jego Dyrektorem. Tym samym Zakład przejął odpowiedzialność za całą gospodarkę wodno-ściekową na terenie miasta i gminy Gostyń. W skład zakładu weszły kolejne stacje uzdatniania wody: Czajkowo, Brzezie, Kosowo, Tworzymirki, Ostrowo. Wówczas rozpoczęły się starania dyrektora o przekształcenie zakładu w spółkę prawa handlowego. Zostały one uwieńczone sukcesem 24 lutego 1997 roku, kiedy to powstał samodzielny podmiot gospodarczy: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gostyniu a pierwsza rada nadzorcza w składzie: Andrzej Antkowiak, Józef Kopaszewski, Jan Piotr Nowacki, Piotr Marian Rajewski, Piotr Ratajczak oraz Mirosław Stefan Walczak na prezesa powołała Marka Szymańskiego.
     W międzyczasie wybudowano i oddano do użytku oczyszczalnię ścieków w Kunowie, a w 1998 roku podjęto decyzję o modernizacji gostyńskiej oczyszczalni ścieków. Jej realizacja rozpoczęła się w 1999 i trwała do 2001 roku. Rozwój kanalizacji na terenie Gostynia traktowany był priorytetowo z uwagi na konieczność ochrony środowiska, szczególnie z uwagi na ochronę wód gruntowych w zlewni rzeki Kani. Do roku 2003 podłączonych było do istniejącej sieci sanitarnej Gostynia (oraz Bogusławek i Brzezia) 3059 gospodarstw domowych (łącznie nieco ponad 60 km sieci kanalizacyjnej), ponadto 154 gospodarstwa w Kunowie i Tworzymirkach (6,7 km). W tym samym czasie łączna długość sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy wynosiła 114,9 km i obsługiwała, oprócz Gostynia, następujące miejscowości: Bogusławki, Tworzymirki, Szczodrochowo, Kunowo, Dalabuszki, Kosowo, Siemowo, Stary Gostyń, Daleszyn, Malewo, Czajkowo, Czachorowo, Sikorzyn, Ostrowo, Brzezie i Dusinę.
     27 czerwca 2002 roku nowym prezesem zarządu spółki został Mariusz Adamski. Największym wyzwaniem dla nowego prezesa była spłata zobowiązań finansowych zaciągniętych przez spółkę na kosztowną rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz gruntowna modernizacja stacji uzdatniania wody w Gostyniu. Jej realizacja rozpoczęła się jesienią 2007 roku i została ukończona 5 sierpnia 2009 roku już przez Jerzego Pogorzelskiego - nowego prezesa powołanego decyzją Rady Nadzorczej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 20 grudnia 2008 roku. W tym samym roku Laboratorium Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu uzyskało Certyfikat Akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat obowiązywał od 3 grudnia 2009 roku do 2 grudnia 2017 roku. Podczas przygotowań do uzyskania Certyfikatu Akredytacji przeprowadzono gruntowny remont pomieszczeń Laboratorium oraz zakupiono nowy sprzęt laboratoryjny. Dostosowanie się do zmieniającego się prawa wymogło na Zakładzie konieczność kolejnej dużej modernizacji oczyszczalni ścieków, która musi zostać zakończona do 2015 roku. W ciągu najbliższych lat planowane są także remonty ujęć wiejskich.