Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika utrzymania ruchu
Data ogłoszenia: 28.08.2020
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Sp. z o.o. poszukuje odpowiedniej osoby do pracy na stanowisko:

Kierownik utrzymania ruchu

Głównym zadaniem osoby zatrudnionej na tym stanowisku jest zarządzanie pracą zespołu odpowiedzialnego za utrzymanie w ruchu maszyn, urządzeń oraz budynków Spółki, w celu utrzymania ciągłości produkcji wody i odbioru ścieków.

Zadania:
• utrzymanie w sprawności technicznej i zabezpieczenie wszystkich urządzeń związanych z produkcją
   wody oraz sieci wodociągowych,
• utrzymanie sprawności technicznej i zabezpieczenie wszystkich urządzeń związanych z oczyszczaniem
   ścieków oraz sieci kanalizacyjnych i przepompowni ścieków,
• analizowanie przyczyn i skutków awarii oraz kontrolowanie wykonywanych napraw,
• organizacja i nadzór nad pracą podległych pracowników przy wykonywaniu zadań planowych,
   awaryjnych, zleceń wewnętrznych i zewnętrznych,
• planowanie zadań i remontów na obiektach wod-kan oraz ich realizacja i rozliczanie poniesionych
   nakładów,
• organizacja, przygotowanie oraz realizacja prac remontowych i modernizacyjnych systemem
   gospodarczym,
• sporządzanie kosztorysów na przyjmowane roboty,
• koordynacja działań służb pogotowia technicznego,
• inicjowanie i planowanie działań prewencyjnych, optymalizowanie pracy zasobów ludzkich i obiektów
   technicznych,
• koordynacja współpracy z Urzędem Dozoru Technicznego,
• nadzór w zakresie BHP przy wykonywaniu zadań przez podległych pracowników,
• prowadzenie ewidencji i dokumentacji wynikającej z zakresu działań działu utrzymania ruchu,
• dozór nad instalacjami mechanicznymi i energetycznymi w obszarze całej firmy, wykonywanie
   konserwacji, napraw bieżących i remontów maszyn i urządzeń.

Wymagania:
• wykształcenie o kierunku: inżynieria środowiska, ochrona środowiska, instalacje i urządzenia sanitarne,
   budownictwo, mechanika,
• co najmniej 1 rok stażu pracy na stanowisku kierowniczym, lub podobnym wymagającym
   odpowiedzialności związanej z decyzyjnością w zakresie realizowanych zadań oraz zarządzaniem grupą
   osób,
• znajomość regulacji prawnych w zakresie:
   - ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
   - rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
   - prawo wodne,
   - prawo ochrona środowiska,
   - prawo budowlane,
   - prawo pracy i przepisy bhp,
   - prawo zamówień publicznych,
• wiedza z zakresu mechaniki, energetyki, automatyki i pneumatyki,
• biegłość w posługiwaniu się dokumentacją techniczną - rozumienie rysunków i schematów
   technicznych, map geodezyjnych,
• umiejętność rozwiązywania problemów i inicjowanie rozwiązań,
• dobra znajomość obsługi komputera, w tym środowiska Windows i pakietu MS Office,
• samodzielność, dokładność, komunikatywność, umiejętność współpracy, obowiązkowość,
• odporność na stres (umiejętność pracy w warunkach awarii),
• odpowiedzialność,
• dyspozycyjność,
• wysoka kultura osobista w kontaktach międzyludzkich,
• prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:
• pracę w stabilnej firmie,
• zatrudnienie na umowę o pracę,
• szkolenia i możliwość rozwoju zawodowego.

Oferty kandydatów powinny zawierać:
• list motywacyjny,
• CV.


Oferty należy składać do dnia 07.09.2020 r. w sekretariacie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o., ul. Nad Kanią 77, 63-800 Gostyń, e-mail: sekretariat@zwikgost.cc.pl lub przesłać na podany powyżej adres.

Dziękujemy wszystkim za przesłanie dokumentów. Skontaktujemy się z wybranymi osobami. Przesyłając CV wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej ZWiK w Gostyniu Spółka z o.o.
Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail