Ogłoszenie w związku ze zbliżającym się okresem zimowym
W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i prawdopodobnym znacznym spadkiem temperatur Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o. przypomina właścicielom, administratorom i zarządcom nieruchomości oraz przedsiębiorstwom i instytucjom na terenie miasta i Gminy Gostyń o konieczności:

• odpowiedniego zabezpieczenia wewnętrznych instalacji i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych przed
    zamarznięciem, zwłaszcza w pomieszczeniach nieogrzewanych, wraz z wykonaniem izolacji cieplnej w taki
    sposób, aby było możliwe dokonywanie odczytów wodomierzy,
• odwodnienia i oczyszczenia studzienek wodomierzowych oraz zaizolowania ich pokryw,
• zabezpieczenia przed mrozem punktów czerpalnych zlokalizowanych na zewnątrz posesji.

Jednocześnie zwracamy uwagę na potrzebę skuteczniejszego chronienia wodomierzy przed uszkodzeniem oraz zaginięciem. Niewykonanie wymienionych obowiązków i zabezpieczeń może być przyczyną awarii i strat, których koszty poniosą kontrahenci naszego przedsiębiorstwa.

Ewentualne awarie będące skutkiem oddziaływania niskich temperatur należy niezwłocznie zgłaszać:
  a) w przypadku uszkodzeń miejskiej sieci wodociągowej na numery służb dyspozytorskich:
      994, (65) 572 94 32, (65) 572 12  11 ¦ całodobowo,
  b) w przypadku uszkodzeń wodomierzy na numery:
      994, (65) 572 94 32, (65) 572 12 11 ¦ całodobowo
      lub
      (65) 572 94 42, (65) 572 94 44 ¦ od poniedziałku do piątku w godz. 700-1500.
Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail