Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Wejście do EBOK
Taryfa za wodę i ścieki 2021 - 2024
Nowe Taryfy za wodę i ścieki

1. Podstawa prawna.

Podstawę prawną wprowadzenia nowych cen i stawek opłat oraz prowadzenia rozliczeń w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stanowią przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zwanej dalej u.z.z.w. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028), a także między innymi przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 472). Ponadto obowiązującą w tym zakresie jest nowelizacja ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zmianami).

2. Co z dotychczasowymi taryfami i kiedy wchodzą w życie nowe?
Dotychczasowa 3-letnia taryfa na obszarze obsługiwanym przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o. (zwanym dalej Spółką), a więc na terenie Gminy Gostyń obowiązywała od dnia 11 czerwca 2018 roku do dnia 5 lipca 2021 roku.
Zgodnie z nową decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) z dnia 4 czerwca 2021 roku, w odniesieniu do złożonego wniosku przez Spółkę, zatwierdza się ceny i stawki opłat taryfowych na kolejne 3 lata, tj. od dnia 6 lipca 2021 r. do dnia 5 lipca 2024 r.

W związku z wejściem w życie dnia 6 lipca 2021 r. nowych taryf, informujemy, że rozliczenie rachunków Klientów w okresie, w którym następuje zmiana ceny, nastąpi proporcjonalnie. System rozliczy zużycie wody i ścieków według ilości dni obowiązywania starej i nowej ceny. Jednocześnie informujemy, że abonament będzie naliczany od sierpnia 2021 r.