Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Witamy na stronie internetowej
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Sp. z o.o.

Przedmiotem działalności Spółki jest: pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody; odprowadzanie i oczyszczanie ścieków; zbieranie odpadów niebezpiecznych; roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych; roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne; badania i analizy związane z jakością żywności; pozostałe badania i analizy techniczne. W zakresie objętym obowiązkiem uzyskania wymaganych przez prawo koncesji lub zezwole
ń Spółka podejmie działalność gospodarczą po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia.
Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. Nr 67, poz. 619), na stronach Biuletynu Informacji Publicznej znajdziecie Pa
ństwo informacje publiczne dotyczące ZWiK w Gostyniu, w szczególności o statusie prawnym, organizacji, przedmiocie działalności, kompetencjach oraz informacje o organach przedsiębiorstwa.

Prezes Zarządu: Jerzy Pogorzelski